+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

Универзитетска Библиотека у Крагујевцу

Директор:
Весна Абадић
тел. +381 34 300-299, 302-217,
e-mail: vesnaa@kg.ac.rs

 

Одељење правних, кадровских и административних послова

 

Секретар:
Вукашин Петровић
тел. +381 34 372-601
e-mail: vukasinp@kg.ac.rs

Одељење правних, кадровских и административних послова реализује све правне и организационе послове Библиотеке и води целокупну административну и персоналну службу, као и техничку службу.

 Одељење правних, кадровских и административних послова обавља:

 • правне, кадровске и опште послове Библиотеке,
 • стручно-административне послове за потребе Органа Библиотеке (Управни и Надзорни одбор),
 • послове персоналне евиденције и послове у вези са здравственим осигурањем запослених,
 • мере хигијенско-техничке и противпожарне заштите,
 • послове курира, гардеробе, портира и хигијене,
 • друге послове по налогу директора Библиотеке.

 

Одељење библиотечке делатности

 

Шеф одељења:
Александар Дучић
тел. +381 34 302-208, 302-209
e-mail: aleksandard@kg.ac.rs

Послујући као библиотека општенаучног карактера и трудећи се да задовољи потребе својих корисника, Универзитетска библиотека у Крагујевцу преко својих служби, набавну политику заснива на куповини, поклонима, легатима и размени научних, стручних публикација и универзитетских уџбеника.

Фонд Библиотеке се умногоме увећава и поштовањем доставе обавезног примерка сваке публикације која се објави на факултетима Универзитета у Крагујевцу. Циљ набавке је актуелна и квалитетна библиотечка грађа која ће задовољити потребе корисника.

Одељење обавља послове физичке, библиографске обраде и инвентарисање грађе. Сви послови на Одељењу су од 2003. године потпуно аутоматизовани.

 

Одељење финансијских и рачуноводствених послова

 

Шефица рачуноводства:
Снежана Станојевић
тел. +381 34 370-225
e-mail: snezanas@kg.ac.rs

Одељење финансијских и рачуноводствених послова надлежно је за финансијско и материјално пословање Библиотеке.

Одељење финансијских и рачуноводствених послова обавља следеће послове:

 • израђује Финансијски план Библиотеке и прати његово извршење,
 • прати законске прописе из области материјално-финансијског пословања и стара се о њиховој примени,
 • обавља благајничко пословање и књиговодствене послове,
 • израђује периодичне обрачуне и завршни рачун Библиотеке,
 • анализира финансијско пословање и даје предлоге за његово унапређење,
 • израђује статистичке извештаје из области рачуноводства и финансија,
 • контира финансијску документацију по контном плану,
 • књижи контирана документа у финансијском књиговодству,
 • врши ликвидацију путних налога и свих улазних и излазних рачуна,
 • обавља и друге послове везане за материјално-финансијско пословање.

 

Служба набавке и обраде монографских публикација

 

Марија Гордић
тел. +381 34 372-603
e-mail: mgordic@kg.ac.rs

Мр Катарина Карамијалковић
тел. +381 34 372-603
e-mail: kkatarina@kg.ac.rs

Служба набавке и обраде монографских публикација обавља следеће послове:

 • координира набавну политику библиотечко-информационе грађе и извора у оквиру Универзитета,
 • успоставља и одржава сарадњу са библиотекама у земљи и иностранству,
 • евидентира и контролише трошкове набавке и прати изворе информација, односно домаћу и страну издавачку продукцију и врши избор библиотечко-информационе грађе и извора,
 • прегледа и одабира библиотечко-информациону грађу и изворе за набавку (куповина, размена, поклон) и израђује наруџбине,
 • обавља пријем библиотечко-информационе грађе и извора,
 • ажурира нормативну базу имена (CONOR) подацима научних радника Универзитета у Крагујевцу,
 • обавља рекламације неиспоручене грађе и извора,
 • остварује стручне посете и контакте са домаћим и иностраним партнерима,
 • пружа информације о порученој и набављеној грађи и изворима,
 • пружа усмене и писане библиографске информације на основу класичних и електронских каталога и секундарних извора информација,
 • обавља физичку обраду грађе и расходовање,
 • шаље библиотечко-информациону грађу у размену,
 • каталошки обрађује домаћу и страну библиотечко-информациону грађу,
 • израђује планове рада и извештаје о раду Службе.
 •  

Служба набавке и обраде серијских публикација

 

Александар Дучић
тел. +381 34 302-208,
тел. +381 34 302-209
e-mail: aleksandard@kg.ac.rs


Јелена Владетић
тел. +381 34 302-208,
тел. +381 34 302-209
e-mail: jvladetic@kg.ac.rs

Служба набавке и обраде серијских публикација обавља следеће послове:

 • обавља физичку обраду, инвентарисање и сигнирање серијских публикација,
 • обавља предметну и класификациону обраду и смештај серијских публикација,
 • каталошки обрађује докторске дисертације и магистарске тезе одбрањене на Универзитету у Крагујевцу,
 • обавља унос и одржава електронску базу података серијских публикација,
 • аналитички обрађује серијске публикације Универзитета у Крагујевцу, као и прилоге и чланке из периодике и монографија научних радника Универзитета,
 • води библиографску базу података радова научних радника Универзитета у Крагујевцу,
 • издаје на коришћење серијске публикације и обавља рад са корисницима у оквиру читаонице периодике,
 • израђује планове рада и извештаје о раду Службе.
 •  

Служба за научне информације и развој

 

Иван Живић
тел. +381 34 370-207
e-mail: ivan.zivic@uni.kg.ac.rs


Радомир Митрић
тел. +381 34 302-207
e-mail: radomir.mitric@uni.kg.ac.rs

 

Служба за научне информације и развој обавља следеће послове:

 • прати развој система научних информација и комункација,
 • упућује кориснике у рад са електронским изворима информација, интернет алатима, базама података, приручницима и сл.,
 • ради на информационом описмењавању корисника, посебно студената и припрема материјале за курсеве прилагођене различитим групама корисника,
 • припрема библиографије цитираности радова на захтев истраживача,
 • организује и припрема тематске изложбе, културно-научне програме, промоције и стручне скупове,
 • израђује информаторе, водиче и друге информативне материјале о Библиотеци,
 • припрема информативни материјал за веб-сајт и друге ел. портале Библиотеке,
 • планира и реализује дигитализацију публикација из фондова Библиотеке,
 • прикупља, поставља и одржава дигитални репозиторијум докторских дисертација, публикација и другог материјала наставно-научне продукције Универзитета,
 • припрема и одржава базу података о научним радницима Универзитета у Крагујевцу,
 • планира и спроводи аутоматизацију пословања Библиотеке,
 • одржава и унапређује рачунарску мрежу,
 • остварује контакте са средствима јавног информисања.
 •  

Служба за рад са корисницима библиотеке

 

Радмила Царевић
 
Љиљана Станимировић
 
Даница Савић
 
тел. +381 34 302-219
Мобилни тел. +381 63 1151908

Служба за рад са корисницима обавља следеће послове:

 • прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење обавезни примерак библиотечко-информационе грађе и извора, који настају и објављују се на Универзитету у Крагујевцу,
 • смешта, негује и чува фондове Библиотеке,
 • рукује фондом и издаје га на коришћење у Библиотеци и ван ње,
 • анализира коришћење и планира смештај фонда,
 • уписује и води евиденцију корисника,
 • даје информације о условима коришћења фондова и о фондовима,
 • врши претраживање по захтевима корисника,
 • формира спискове литературе на захтев корисника,
 • организује и усклађује рад система размене и међубиблиотечке позајмице библиотечко-информационе грађе и извора у земљи,
 • израђује извештаје о прегледу коришћења фондова,
 • планира рад на ревизији фондова,
 • спроводи мере заштите фондова,
 • води књигу дезидерата,
 • врши услуге фотокопирања, штампања, скенирања,
 • израђује планове рада и извештаје о раду Службе.