+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) је систем за дугорочно похрањивање, индексирање и коришћење дигиталних објеката на Универзитету у Kрагујевцу. Дигитални репозиторијум дисертација омогућава да се резултати рада на Универзитету систематски архивирају, трајно чувају и учине приступачним светској јавности. Успостављен је у оквиру TEMPUS пројекта „Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана“, а његову програмску основу чини систем PHAIDRA Универзитета у Бечу.
 
Чланом 30. став 9. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) прописано је да је Универзитет дужан да установи дигитални репозиторијум у којем се трајно чувају електронске верзије одбрањених докторских дисертација, заједно са извештајем комисије за оцену дисертације, подацима о ментору и саставу комисије и подацима о заштити ауторских права, као и да све наведене податке учине јавно доступним.
 
Сенат Универзитета у Крагујевцу је Одлуком о успостављању регистра и базе у електронском облику репозиторијума Универзитета у Крагујевцу (број 492/7 од 28.06.2012. године) успоставио у Универзитетској библиотеци у Крагујевцу регистар и базу у електронском, односно дигиталном облику (репозиторијум) свих докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Крагујевцу од његовог оснивања 1976. године.
 
Сенат Универзитета у Крагујевцу је Упутством за формирање репозиторијума докторских дисертација (број 492/8 од 28.06.2012. године) ближе уредио обавезе Универзитетске библиотеке у Крагујевцу и матичних факултета, односно обавезу аутора докторске дисертације да уз дисертацију достави и одговарајуће потписане обрасце.

У складу са наведеним, Универзитетска библиотека у Крагујевцу је дужна да све одбрањене докторске дисертације на Универзитету у Крагујевцу унесе у Дигитални репозиторијум дисертација Универзитета као трајни архив.

С тим у вези, аутори који су докторирали пре ступања на снагу наведених прописа нису били дужни да уз дисертацију доставе и електонску верзију истоветну штампаној верзији докторске дисертације, нити одговарајуће потписане обрасце.

Из тог разлога, Универзитетска библиотека у Крагујевцу позива ауторе који су одбранили докторску дисертацију на Универзитету у Крагујевцу пре ступања на снагу наведених прописа да Универзитетској библиотеци у Крагујевцу доставе Захтев за дигитализацију докторске дисертације.

Уз захтев за дигитализацију аутори треба да попуне и доставе следећа 2 обрасца:

Оригиналне примерке потписаних образаца заједно са Захтевом за дигитализацију докторске дисертације аутори треба да доставе непосредно или путем поште на следећу адресу:

УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ

Служба за научне информације и развој

(Дигитализација докторских дисертација)

Улица слободе бб 34000 Крагујевац

По пријему захтева, заједно са наведеним обрасцима, докторска дисертација ће бити скенирана, а њена електронска верзија, са приложеним документима, депонована у Дигитални репозиторијум дисертација Универзитета у Крагујевцу, као и национални репозиторијум дисертација у Србији (НаРДуС), који води надлежно министарство. Аутори који већ поседују електронску верзију истоветну штампаној верзији одбрањене докторске дисертације (PDF или WORD документ), могу је послати на CD-у заједно са потписаним обрасцима.