+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

Корисници добијају обавештења о садржају фондова Библиотеке у Одељењу за информациону и рефералну делатност. Библиотекар-информатор пружа резултате тражене претраге и упознаје корисника са основним изворима информација у Библиотеци и по потреби га упућује на базе података.

Библиотечки фонд се користи:

 • у читаоницама Библиотеке,
 • позајмицом ван Библиотеке,
 • међубиблиотечком позајмицом.

Ван Библиотеке се не издаје:

 • стара и ретка грађа (издања до 1939. године),
 • публикације штампане за време Другог светског рата (1939-1945),
 • периодичне публикације (новине, часописи и сл.),
 • публикације из посебних библиотека – легата,
 • докторске дисертације, магистарске тезе и специјалистички радови,
 • реферална збирка (библиографије, енциклопедије, лексикони, речници и сл.),
 • дела са репродукцијама уметничких слика и цртежа, као и луксузна издања са илустрацијама,
 • оштећене и трошне публикације,
 • публикације добијене међубиблиотечком позајмицом.

Само у изузетно оправданим случајевима директор Библиотеке може одобрити позајмицу претходно наведеног библиотечког фонда и ван Библиотеке.

Корисници Библиотеке могу добити истовремено на коришћење следећи број публикација:

 • до 10 публикација (универзитетски наставници и сарадници у читаоницама и ван Библиотеке),
 • до пет публикација (докторанти, постдипломци, али и истраживачи који нису запослени на Универзитету у читаоницама и ван Библиотеке),
 • до три публикације у читаоницама и две ван Библиотеке (студенти и остали чланови),
 • до пет публикација ван Библиотеке (за установе и предузећа као колективне чланове грађу преузима овлашћено лице. Заједничка чланска карта обезбеђује и појединачно коришћење до пет публикација у читаоницама Библиотеке).

Приликом коришћења библиотечког фонда ван Библиотеке, корисници су дужни да се придржавају утврђених рокова за враћање и то:

 • до 60 дана (универзитетски наставници и сарадници),
 • до 60 дана (докторанти, постдипломци, научни и културни радници који нису запослени на Универзитету),
 • до 30 дана (студенти, установе, предузећа и остали чланови).

Запослени у Библиотеци који раде на издавању библиотечког фонда дужни су да корисника упознају са роком коришћења и обавезом пажљивог руковања позајмљеном публикацијом.

Корисник је дужан да прегледа публикације приликом пријема и да пријави евентуална оштећења запосленом који издаје публикације, јер у противном сноси одговорност за оштећење.

Корисници лично подижу и враћају публикације и лично подижу индекс и друга документа.

Са књигама корисник мора пажљиво руковати и чувати их од сваког оштећења. Забрањено је подвлачити текст и писати по маргинама.

У случају да корисник оштети или изгуби књигу мора је заменити новим примерком истог издања, у супротном је дужан плати одштету према процени Комисије Библиотеке. За то време корисник губи право коришћења услуга Библиотеке.

Корисници су дужни да врате публикације у утврђеном року и свако прекорачење вуче новчану казну утврђену према Ценовнику. Прекорачење се наплаћује по публикацији и по дану кашњења.

По истеку рока на који је публикација позајмљена, Библиотека ће повести потребан поступак за враћање позајмљене публикације. Поступак започиње писменом опоменом и уколико се ни после треће опомене не врати позајмља грађа, Библиотека покреће судски поступак чије трошкове сноси корисник. У периоду док је поступак у току, корисник губи право коришћењa Библиотеке.