University Library of Kragujevac 

Закон о библиотечко-информационој делатности

  • ПДФ

Народна скупштина Републике Србије је у јулу 2011. године усвојила три закона из области библиотечке делатности, а то су: Закон о староj и реткоj библиотечкоj грађи, Закон о обавезном примерку публикациjа и Закон о библиотечко-информационоj делатности.

Закон о библиотечко-информационоj делатности уважава потребу за подстицањем примене нових технологиjа у библиотечкоj делатности, нарочито информационих технологиjа и дигитализациjе, што раниjе ниjе било законски уређено. Овим законом регулише се формирање националног Центра за узаjамну каталогизациjу, као виталног институционалног и функционалног облика остваривања обавезе потпуне евиденциjе свега што се налази у нашим библиотекама, с jедне стране, и права свих грађана на неограничен приступ информациjама, знањима и културним вредностима. Законом се, по први пут, уважаваjу облици библиотечке грађе настали на бази нових технологиjа, као што су електронске, комбиноване и мултимедиjалне публикациjе и рачунарски програми у jавноj употреби.

Налазите се: Насловна